top of page
Általános Szerződési Feltételek
 

1. Általános rendelkezések


1.1. Az "Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szolgáltató, Szentirmay Zsófi (tulipan.totvazsony@gmail.com) a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Tulipán Tótvázsony Vendégház (Cím: 8246 Tótvázsony, Nagymező u. 54.) szálláshely igénybevételéhez, illetőleg ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki speciális, egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, illetőleg más olyan személyekkel, akikkel a Szolgáltató a szolgáltatásai értékesítése érdekében együttműködik.


2. A szerződő felek


2.1. Szerződő fél az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Szolgáltató szolgáltatását megrendeli, illetőleg igénybe veszi. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő, és/vagy igénybe vevő a továbbiakban: Vendég.
2.2. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - amennyiben a feltételek teljesülése folytán közöttük a szerződés létrejön - a továbbiakban: Felek.
2.3. Amennyiben a szolgáltatásokra irányuló megrendelést a Vendég helyett egy általa megbízott harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le, az együttműködésre a Szolgáltató és a Közvetítő között létrejött megállapodás az irányadó és a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a vendéget.


3. A szerződés létrejötte, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

3.1. A Vendég szóban vagy írásban megtett ajánlatkérése esetén a Szolgáltató írásban ajánlatot küld. Amennyiben a Szolgáltató írásbeli ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik a Vendég részéről tényleges megrendelés, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2. A szerződés minden esetben a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a Vendég foglalását a Szolgáltató írásban visszaigazolja, a Felek között írásbeli szerződés jön létre. Szóbeli foglalás, megállapodás vagy módosítás csak akkor keletkeztet szerződési kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta.
3.3. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés meghatározott időtartamra szól.
3.4. Amennyiben a vendég a határozott időtartam lejárta előtt úgy dönt, hogy a szolgáltatást nem kívánja a határozott időtartam végéig igénybe venni és a szobát végleg elhagyja, köteles a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltatónak megfizetni, aki jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Szolgáltató a Vendég által a határozott időtartam előtt elhagyott szobát jogosult újra értékesíteni.

3.5. A szolgáltatás igénybevételének Vendég általi meghosszabbítása akkor lehetséges, ha ehhez a Szolgáltató előzetesen hozzájárult. A Szolgáltató ebben az esetben kikötheti a már teljesített szolgáltatások ellenértékének megtérítését.
3.6. A Szolgáltató általi szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően, a szálláshely elfoglalása előtt igazolják.
3.7. A vendégház házaiban csak a Szolgáltatónál regisztrált Vendégek tartózkodhatnak.
3.8. A vendégház szolgáltatásait igénybe venni, annak létesítményeit használni minden Vendég csak a saját felelősségére jogosult, ott tartózkodása teljes időtartama alatt.


4. A szolgáltatás igénybevételének megkezdése és befejezése (check-in és check-out)


4.1. A Vendégek a bérelt helyiségeket az érkezés napján 15-től 19 óráig foglalhatják el. Kései érkezés esetén 5.000 Ft egyszeri díj kerül felszámításra.
4.2. A Vendégek a bérelt helyiségeket a távozás napján 10 óráig kötelesek elhagyni.
4.3. A Szolgáltató a vendégház telítettségének függvényében kései kijelentkezést biztosíthat a Vendégek számára.
4.4. A leltár tudomásulvétele és aláírása után a Vendégek a regisztráláskor házkulcsot kapnak, amelyet távozáskor kötelesek visszaadni. A kapott kulcs elvesztése esetén 15.000,-Ft egyszeri díj kerül felszámításra.


5. Lemondási Feltételek


5.1. A Vendég foglalását a foglalási díj 50%-os megfizetésével biztosítja. Az érkezést legalább 30 nappal az érkezés dátumát megelőzően kötbérmentesen lemondhatja. Amennyiben a Vendég általi lemondásra az érkezést megelőző 30 napon belül kerül sor, a már befizetett 50% foglalási díj nem jár vissza. Amennyiben a lemondás az érkezést megelőző 7 napon belül történik, vagy a lemondás nem történik meg, illetőleg a Vendég nem érkezik meg (no show), a kötbér a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 100%-a.

5.2. Lemondásra és módosításra kizárólag írásban, e-mailben kerülhet sor. A lemondás és módosítás a Szolgáltató írásbeli megerősítése után válik érvényessé.


6. Árak, fizetési feltételek


6.1. A Szolgáltató az árakat forintban határozza meg. A Szolgáltató jogosult az árakat módosítani, mely változás a már visszaigazolt foglalásokat nem érinti.

6.2. A Szolgáltató által megadott árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, annak összege érkezéskor a helyszínen fizetendő a hatályos jogszabályok alapján. https://hakka.allamkincstar.gov.hu/Adohatosag.aspx?ID=1021443 Összege: 300 Ft / éj / 18. életévét betöltött vendég
6.3. Az ár magában foglalja az ágynemű, ágyneműhuzat, törölköző használatát, illetve a takarítás költségét. Az ár nem tartalmazza a szokásosnál nagyobb mértékű takarítás költségét; extra takarítás esetén díjfizetési kötelezettség keletkezik a 12.3. pont alapján. A törölközők cseréjére 1.000 Ft.
6.4. A megrendelt szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére előreutalás útján van lehetőség. A Vendég foglalását a foglalási díj 50%-os megfizetésével biztosítja. A fennmaradó 50% ellenérték teljes összegének meg kell érkeznie a Szolgáltató pénzforgalmi számlájára az érkezést megelőzően legkésőbb 72 órával. Last minute foglalás vagy egyedi megállapodás alapján a felek ettől eltérhetnek. Szolgáltató SZÉP kártyát, utalványt nem fogad el.


7. Személyes adatok kezelése


7.1. A Szolgáltató az általa működtetett weboldal Vendég általi használata közben (pl.: online foglalás) a szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatainak begyűjtése és feldolgozása során a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően jár el.
7.2. A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértéken túl nem használja fel.
7.3. A Szolgáltató a vendégházban a személy – és vagyonbiztonság érdekében elektronikus térfigyelő rendszert (kamerarendszer) működtet. Vendég a vendégház területére való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy róla - kizárólag ezen célból - képfelvétel készüljön. Bűncselekmény elkövetése esetén Szolgáltató jogosult az elektronikus térfigyelő rendszer által rögzített felvételek hatósági szervek részére történő átadására.


8. A szerződés teljesítésének elutasítása és a szolgáltatási kötelezettség megszűnése


8.1. A Szolgáltató jogosult a Vendéggel kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szolgáltatások nyújtását megtagadni azzal, hogy a Vendég továbbra is tartozik a megrendelt szolgáltatások ellenértéke 100%- ának megfizetésével, amennyiben
-a.) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott helyiségeket, a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, valamint az azok biztosítására szolgáló helyiségeket,
-b.) Vendég megszegi kötelességeit és a szerződés rendelkezéseivel ellentétes magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel,
-c.) Vendég nem követi a vendégház személyzete által ismertetett biztonsági utasításokat, e biztonsági utasításokkal ellentétes magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel,
-d.) Vendég fertőző betegségben szenved,
-e.) Vendég a szobáját a távozás napján délelőtt 10.00-ig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá,
-f.) a Vendég a békés együttélés szabályait megszegi, a Szolgáltató alkalmazottaival durván, vagy kifogásolható módon viselkedik, alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, vagy olyan állapotban van, amely folytán a Szolgáltatótól a szerződés fenntartása nem elvárható,
-h.) a Vendég a Szolgáltató alkalmazottjával vagy más vendéggel konfliktushelyzetbe kerül, melyet nem kulturált módon rendez; hangoskodással vagy más nem kívánatos magatartással kellemetlen helyzetet okoz, függetlenül attól, hogy a konfliktus kialakulása melyik félnek róható fel,
-i.) Vendég a vendégház területén szexuális cselekményt üzletszerűen végez vagy végeztet, vagy egyébként szeméremsértő módon viselkedik.
-j.) Vendég az apartmanban dohányzik.
8.2. Amennyiben a szerződés teljesítése „Vis maior” okból marad el, a szerződés megszűnik.

 

9. A Vendég jogai


9.1. A Vendég jogosult a szerződés értelmében megrendelt ház vagy apartman, valamint a szálláshely azon helyiségeinek és létesítményeinek használatára, amelyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, valamint jogosultak a szokásos kiszolgálásra a vendégház személyzetének rendelkezésre állása ideje alatt. Vendég jogosult a külön épületben található konyha és fürdőszoba használatára.
9.2. A Vendég a szálláshelyen való tartózkodásának időtartama alatt panasszal élhet a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban. A Szolgáltató az ezen időtartam alatt tett és jegyzőkönyvbe vett panaszok kezelésére kötelezettséget vállal.


10. A Vendég kötelességei


10.1. A Vendég köteles a Szerződésben meghatározott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére; legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontig és az ott megjelölt módon.
10.2. A Vendég köteles a szerződés folytán használatába került helyiségeket, az azokban illetve a vendégház területén található más dolgokat az általában elvárható gondossággal, rendeltetésüknek megfelelően használni és kerülni minden olyan helyzet előállását vagy magatartás tanúsítását, melyek magukban hordozzák az állagromlás veszélyét, továbbá köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, mely önmaga vagy más Vendég életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti.
10.3. A Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a vendégház személyzetének és rendelkezésre bocsátani minden olyan információt és adatot, amelyek a káreset körülményeinek tisztázásához szükségesek, illetőleg amelyek egy esetleges szabálysértési vagy büntetőeljárás alapját képezhetik.
10.4. A Vendég, valamint annak látogatói és a Vendéggel együtt utazó személyek kötelesek a vendégház területén található épületeket és azok közvetlen környezetét rendeltetésszerűen használni.
10.5. A Vendég köteles járművét a vendégház területén a KRESZ szabályainak megfelelően használni. A járművekért és a benne elhelyezett tárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A vendégház területén való parkolásra a Vendég kizárólag foglalása időtartama alatt jogosult, az apartman elhagyásával egyidejűleg köteles a parkoló használatával felhagyni. Ettől eltérően állapodhat meg a Vendég a Szolgáltatóval díj fizetése ellenében.
10.6. Vendég köteles bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy- azonnal jelezni a vendégház személyzete tagjának.
10.7. A vendégház területén, így különösen a vendégházhoz tartozó szabadtéri helyeken a Vendég este 22:00 órától köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, zajkeltéstől, mely a vendégház területén megszállt többi vendéget vagy a szomszédokat zavarhatja. Este 22:00 óra után szórakozásra vagy bármely más zajjal járó tevékenység végzésére nincs lehetőség, hacsak nem került előre egyeztetésre és engedélyezésre a Szolgáltatóval.
10.8. A Vendég köteles a bérelt apartmant minden esetben bezárni.
10.09. A Vendég csak a kijelölt helyen dohányozhat. A vendégház területén található épületekben füstjelző rendszer üzemel, az épületekben való dohányzás szigorúan tilos.


11. A Vendég kártérítési felelőssége


11.1. A Vendég köteles megtéríteni mindazon, a Szolgáltató vagy harmadik személy által elszenvedett kárt, amelyeket a Vendég, annak kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személy okoz.

11.2. A Vendég köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet az apartmanban és a vendégház területén található más helyiségben (pl. étkező, pincék), illetőleg azok környezetében; kertrészben, stb. a nem rendeltetésszerű használat okoz. A rendeltetésszerű használatból adódó állagromlásért a Vendég nem felelős. Nem rendeltetésszerű használat pl., a támfalakon, térelválasztó falakon való közlekedés, székekre vagy más bútorokra való nem rendeltetésszerűen történő csoportos felmenetel, székkel való hintázás, gerendára való felmászás, tetőre való felmászás, függönyön himbálózás, fal/ablakok rugdosása labdával, fára mászás, stb. Vendég köteles – a Szolgáltató választása szerint - vagy a megrongált javak, tárgyak javítási költségének, vagy azok teljes ellenértékének megfizetésére. A fizetendő javítási költség, illetőleg a megrongált tárgyak ellenértékének meghatározására Szolgáltató jogosult.
11.3. A Vendégnek a bérelt házat és a többi, általa használt helyiséget olyan állapotban kell elhagynia, amilyen állapotban azt a Szolgáltató a használatába bocsátotta. A rendeltetésszerű használatot meghaladó igénybevételből (pl.: kiömlött folyadék, vizelet, hányadék, összetört üveg, kerámia vagy egyéb tárgyak, falfirka, tűzgyújtás eredményeként megégett tárgyak, koromfoltok, füst, de ide tartozik az apartmanban történő dohányzás is) adódó extra takarítási költségek fejében a Vendég 150.000,-Ft egyszeri díj megfizetésére köteles. Amennyiben takarítással az eredeti állapot nem állítható helyre, például festési vagy más munkálatok elvégzése szükséges, a Vendéget az okozott kár összegének megfelelő díjfizetési kötelezettség terheli.

11.4. Az átvételkori állapot fenntartása a kertre is vonatkozik. A virágok, más növények leszakítása, rongálása, kiásása stb. során adódó költségek pl. újbóli telepítés költségei a kárt okozó Vendéget terhelik. Az ebből adódó költségek meghatározása, és ezzel a Vendég fizetési kötelezettségének összegszerűsége megállapítására a Szolgáltató jogosult.
11.5. A vendégház gyermekbarát szállás. A Vendég károkozás esetén kártérítési felelősséggel tartozik a gondozása vagy felügyelete alatt álló, a vendégház területére bevitt kiskorú magatartásáért. Köteles ennek értelmében megtéríteni mindazon kárt, melyet a kiskorú okoz, függetlenül attól, hogy annak magatartása károkozásra irányul, vagy pusztán gyerekjáték eredménye (pl. falak, bútorok összefirkálása).
11.6. A vendégház állatbarát szállás, házi kedvenceket fogad. Vendég köteles megtéríteni mindazt a kárt, melyet a vendégház területére bevitt háziállatai okoznak.
11.7. Károkozás esetén az okozott kárt a Vendég haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató személyzete tagjának.
11.8 A Vendég felelősséggel tartozik a vendégház leltárjában felsorolt elemekért. Ezek megrongálását, eltörését, elvesztését köteles Szolgáltató felé azonnal jelezni és megtéríteni. Szolgáltató a megrongált, eltört, elvesztett tárgyak díjának követelésére jogosult.


12. A Szolgáltató jogai


12.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett vagy megrendelt és igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségének szerződésszerűen nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítása végett azok teljesítéséig zálogjog illeti meg a Vendég mindazon vagyontárgyaira, melyeket magával az apartmanba, vagy a vendégház más helyiségeibe bevitt.
12.2. A vendégház területén a Szolgáltató vagyonvédelmi és biztonsági okokból kamerarendszert működtet. A Vendég a vendégház területére való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy róla felvétel készüljön. A Szolgáltató a felvételeket magánszemélyek részére nem adja ki, csak hatósági eljárás alapján, a hatóságok részére szolgáltatja ki azokat.
12.3. A Szolgáltató a vendégház működtetése, fenntartása körében jogosult elvégezni az ezzel járó szokásos teendőket (pl. fűnyírás) és egyéb karbantartási munkálatokat, melyeket igyekszik a vendégek legkisebb zavarása mellett kivitelezni.


13. A Szolgáltató kötelezettségei


13.1. A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szolgáltatások biztosítására, szerződéses kötelezettségeinek az érvényes előírásoknak és standardoknak megfelelően történő teljesítésére.
13.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Vendég írásos és dokumentáltan beérkezett panaszainak kivizsgálására, valamint a probléma kezeléséhez szükséges intézkedések megtételére, valamint ezek írásba adására.


14. A Szolgáltató kártérítési felelőssége


14.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, amely a vendégház területén maga, vagy alkalmazottja hibájából következett be.
14.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az olyan káreseményre, amely a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt következik be, vagy amelyet a Vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoznak.
14.3. A Szolgáltató jogosult kijelölni a vendégház területén olyan helyeket, melyekre a Vendég nem léphet be. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól olyan károk esetében, melyek a Vendéget vagy a felügyelete alatt állókat olyan helyen érik, ahova nem léphetnek be.
14.4. Nem felel a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
14.5. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat a Vendég minden esetben saját felelősségére veszi igénybe. Vendégnek a vendégház területén való tartózkodása alatt figyelemmel kell lennie a természetes és épített környezet sajátosságaira. Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a balesetekért, károkért, melyeket a Vendég körültekintőbb eljárása megelőzhetett volna, így pl. vizes füvön, térköveken, lépcsőn való elcsúszás, elesés, drótkerítésen átesés, a szauna használatától való rosszullét, stb.


15. Vis maior


15.1. Azon ok vagy körülmény (például: háború, árvíz, tűz, időjárás viszontagságai, sztrájk, áramkimaradás stb.) eredményeként, amely felett nem bír ellenőrzéssel egyik szerződő fél sem, mindkét fél mentesül a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól.


16. Záró rendelkezések


16.1. A teljesítés helye az a hely, ahol Szolgáltató a szolgáltatást nyújtja.

16.2. A jelen ÁSZF és a felek közti szerződés által nem szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Szolgáltató és Vendég jogviszonyára egyebekben a magyar jogszabályok irányadóak.
16.3. A szolgáltatás igénybevételéből eredő bármely jogvita lefolytatására a teljesítés helye szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

16.4. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén a Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a vendégház honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a házban is elhelyezi.

bottom of page